Mr S Karunakaran Upstairs House at Kaithady, Jaffna